Regulamin konkursu godzinowego

REGULAMIN KONKURSU „NAJWYŻSZY PARAGON” – MARKET  BUDOWLANY  „MRÓWKA”  Łuków

 

I.                    Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest „BUDPOL” A. Tomczak, G. Kędzierski spółka jawna  z siedzibą w Łukowie.
 2. Konkurs przeprowadzony będzie jedynie w należącym do organizatora Markecie Budowlanym „MRÓWKA” w Łukowie pod nazwą „ Najwyższy Paragon”.
 3. Edycja konkursu „ Najwyższy Paragon” odbywająca się w roku 2018 będzie trwała przez 5 godzin w terminie od dnia 8.12.2018 do dnia 8.12.2018 do godz.10:00 do 15;00.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminu przeprowadzenia konkursu, opóźnienia terminu rozpoczęcia lub zakończenia edycji konkursu. 
 5. Regulamin konkursu  obowiązuje w okresie trwania niniejszego konkursu i dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta Marketu „MRÓWKA” w Łukowie.
 6.  Organizator i uczestnicy konkursu związani są jedynie  postanowieniami niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujący przepisami prawa, a treści zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.      

     II.  Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich, które nie dokonują zakupów w ramach prowadzonej działalności  gospodarczej.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu  oraz osoby związane z organizatorem jakąkolwiek umową o współpracy lub inną umową cywilnoprawną oraz ich osoby bliskie.  
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny, a klienci, którzy wyrażą wolę udziału w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia na kuponie konkursowym o zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Uczestnik konkursu składając własnoręczny podpis na kuponie konkursowym potwierdza wolę uczestnictwa w konkursie, potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, potwierdza, że regulamin zaakceptował oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych  osobowych przez organizatora konkursu na warunkach wskazanych w regulaminie.
 4. Uczestnik konkursu,  który dokonuje zakupu towarów oferowanych w markecie „MRÓWKA” Łuków w czasie trwania niniejszego konkursu ma prawo na podstawie paragonów lub faktur VAT zsumować wartość zakupionych towarów w czasie trwania poszczególnej Edycji konkursu.
 5.  Uczestnik konkursu zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie do punktu obsługi klienta, pracownik Marketu Mrówka wpisze uczestnika na listę godzinowych zgłoszeń (zakupów), dane jakie będą potrzebne do zgłoszenia to Imię Nazwisko Numer telefonu oraz poszczególne należności zapłacone za towar wraz z numerami paragonów lub faktur VAT oraz łączną sumę zapłaconych w okresie trwania konkursu  należności.
 6.  Po zgłoszeniu uczestnik konkursu czytelnym podpisem składa oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, w tym wyrażeniu zgody przez uczestnika konkursu do przetwarzania danych osobowych.
 7. Po zakończeniu każdej Edycji w dniu 8.12.2018 r. organizator konkursu dokona sprawdzenia zgodności złożonych przez uczestników zgłoszeń z niniejszym regulaminem i systemem sprzedażowym i wyłoni zwycięzcę konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo na każdym etapie konkursu do wykluczenia z konkursu uczestników, którzy nie złożyli pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych   osobowych lub w jakikolwiek sposób naruszyli niniejszy regulamin.
 8. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w dniu 8.12.2018 r. po każdej Edycji Konkursu „Najwyższy Paragon” z okazji Urodzin Marketu Mrówka Łuków. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas festynu oraz dodatkowo powiadomiony przez organizatora telefonicznie  na podany w zgłoszeniu konkursowym numer telefonu.
 9. W konkursie zwycięży klient, który w okresie wybranej „Edycji trwania konkursu” dokonał zakupów towarów oferowanych w markecie „MRÓWKA” Łuków na najwyższą łączną wartość oraz zgłosi swoje dane w wybranej Edycji . Nagroda rzeczowa przysługuje jednemu uczestnikowi konkursu, w kolejności od najwyższej wartości dokonanych zakupów.
 10. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe:
Nr. i godziny trwania edycji konkursu w dniu 08.12.2018 Przeznaczona nagroda do edycji Cena rynkowa nagrody rzeczowej
Edycja nr 1 (10:00 – 11:00) Czajnik Philips HD9322/31 180,00 zł
Edycja nr 2 (11:00 – 12:00) Projektor Hykker Vision 130 czarny 200,00 zł
Edycja nr 3 (12:00 – 13:00) Acer Monitor K222HQLbd 21.5″ FullHD 16:9 350,00 zł
Edycja nr 4 (13:00 – 14:00) Multicooker Tefal RK705138 12w1 300,00 zł
Edycja nr 5 (14:00 – 15:00) Kuchenka Mikrofalowa Samsung MW733KB 300,00 zł
 1. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zobowiązani są do odebrania nagrody w terminie 7 dni od daty poinformowania przez organizatora telefonicznie lub wiadomością tekstową sms w Biurze Obsługi Klienta w markecie „MRÓWKA” Łuków.
 2. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się po odbiór nagrody we wskazanym  terminie traci on prawo do odebrania nagrody.
 3. Warunkiem odbioru nagrody przez zwycięzcę jest przedstawienie przez klienta dowodu tożsamości, oryginałów paragonów i faktur VAT wymienionych w edycji konkursowej oraz pokwitowanie odbioru nagrody.
 4. Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na  równowartość nagrody w pieniądzu.
 5. Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, który płaci Organizator konkursu. Na zwycięzcy nie ciążą żadne inne obowiązki podatkowe związane z otrzymaniem nagrody.
 6. Odbiór nagrody przez uczestnika konkursu wyłącza prawo uczestnika do zwrotu towarów wymienionych na paragonach i fakturach VAT wskazanych w kuponie konkursowym.
 7. Reklamacje  dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia przez organizatora konkursu przysługują jedynie uczestnikom konkursu, którzy złożyli kupony konkursowe. Reklamacje można składać  wyłącznie na piśmie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Biurze Obsługi Klienta w markecie „MRÓWKA” Łuków. Pisemna reklamacja winna zawierać : imię i nazwisko, adres do doręczeń korespondencji składającego reklamację, zwięzły opis i powód reklamacji. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

III. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdnia 27 kwietnia 2016 r. organizator konkursu informuję, że administratoremdanych osobowych uczestników konkursu jest organizator konkursu – spółka „BUDPOL” A. Tomczak, G.Kędzierski sp. j. z siedzibą w Łukowie adres: ul. Łapiguz 102, 21- 400 Łuków zarejestrowana w rejestrzeprzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000072963, akta rejestrowe przechowywane wSądzie Rejonowym Lublin-Wschód z/s w Świdniku VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8251422990, adres e-mail: mrowka@skleppsb.pl (dalej jako „Administrator”).
 2. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe uczestników konkursu z uwagi na uzasadniony prawnyinteres, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celu organizacjikonkursu pod nazwą „Najwyższy Paragon ” i ewentualnego wykorzystania danych osobowychw celu przekazania nagród lub rozpoznania reklamacji. Zgromadzone dane osobowe uczestników konkursuprzechowywane będą przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r.
 3. Nagrodzony uczestnik konkursu przy odbiorze nagrody wyraża zgodę na wykorzystanie danychosobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowościzamieszkania oraz wizerunku do wykorzystania przez organizatora konkursu wcelach marketingowych w postaci publikacji wskazach danych osobowych dopublicznej wiadomości w celu ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. W każdym momencie uczestnikom konkursu przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostałyone udostępnione,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingubezpośredniego,
  7.  w przypadku wyrażenia zgody marketingowejprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośćprzetwarzania którego dokonano na podstawie zgody do dnia jej cofnięcia,
  8. prawo wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uczestnik konkursu uzna, że przetwarzaniedanych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.

Regulamin konkursu 8 – dniowego

REGULAMIN KONKURSU „NAJWYŻSZY ZAKUP” – MARKET  BUDOWLANY  „MRÓWKA”  Łuków

 

I.                    Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest „BUDPOL” A. Tomczak, G. Kędzierski spółka jawna  z siedzibą w Łukowie.
 2. Konkurs przeprowadzony będzie jedynie w należącym do organizatora Markecie Budowlanym „MRÓWKA” w Łukowie pod nazwą „ Najwyższy Zakup”.
 3. Edycja konkursu „ Najwyższy Zakup” odbywająca się w roku 2018 będzie trwała przez 8 dni w terminie od dnia 1.12.2018 do dnia 8.12.2018 do godz.15:00.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminu przeprowadzenia konkursu, opóźnienia terminu rozpoczęcia lub zakończenia edycji konkursu. 
 5. Regulamin konkursu  obowiązuje w okresie trwania niniejszego konkursu i dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta Marketu „MRÓWKA” w Łukowie.
 6.  Organizator i uczestnicy konkursu związani są jedynie  postanowieniami niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujący przepisami prawa, a treści zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.      

     II.  Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich, które nie dokonują zakupów w ramach prowadzonej działalności  gospodarczej.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu  oraz osoby związane z organizatorem jakąkolwiek umową o współpracy lub inną umową cywilnoprawną oraz ich osoby bliskie.  
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny, a klienci, którzy wyrażą wolę udziału w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia na kuponie konkursowym o zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Uczestnik konkursu składając własnoręczny podpis na kuponie konkursowym potwierdza wolę uczestnictwa w konkursie, potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, potwierdza, że regulamin zaakceptował oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych  osobowych przez organizatora konkursu na warunkach wskazanych w regulaminie.
 4. Uczestnik konkursu,  który dokonuje zakupu towarów oferowanych w markecie „MRÓWKA” Łuków w czasie trwania niniejszego konkursu ma prawo na podstawie paragonów lub faktur VAT zsumować wartość zakupionych towarów. Uczestnik konkursu wypełnia kupon konkursowy opublikowany w gazetce promocyjnej, wpisując poszczególne należności zapłacone za towar wraz z numerami paragonów lub faktur VAT oraz łączną sumę zapłaconych w okresie trwania konkursu  należności.
 5. Kupon należy wypełnić wyraźnie i czytelnie. W kuponie konkursowym należy wpisać imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Po wypełnieniu kuponu uczestnik konkursu czytelnym podpisem składa oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, w tym wyrażeniu zgody przez uczestnika konkursu do przetwarzania danych osobowych uczestnik składa kupon konkursowy w urnie konkursowej wystawionej w Markecie Budowlanym „MRÓWKA” w Łukowie.
 6. Po zakończeniu konkursu o godzinie 15.00 w dniu 8.12.2018 r. organizator konkursu dokona sprawdzenia zgodności złożonych przez uczestników kuponów z niniejszym regulaminem i systemem sprzedażowym i wyłoni zwycięzcę konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo na każdym etapie konkursu do wykluczenia z konkursu uczestników, którzy nie złożyli pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych   osobowych lub w jakikolwiek sposób naruszyli niniejszy regulamin.
 7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w dniu 8.12.2018 r. podczas Festynu z okazji Urodzin Marketu Mrówka Łuków o godz. 16.00. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas festynu oraz dodatkowo powiadomiony przez organizatora telefonicznie  na podany w kuponie konkursowym numer telefonu.
 8. W konkursie zwycięży klient, który w okresie trwania konkursu dokonał zakupów towarów oferowanych w markecie „MRÓWKA” Łuków na najwyższą łączną wartość oraz złożył  prawidłowo wypełniony kupon. Nagroda rzeczowa przysługuje trzem uczestnikom konkursu, w kolejności od najwyższej wartości dokonanych zakupów.
 9. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe:
Nazwa nagrody Cena rynkowa nagrody rzeczowej
I miejsce :Romet rower miejski PERLLE 28″ turkusowy 18″ 1200,00 złotych
II miejsce: Manta Smart Balance Board VIPER MSB001 600,00 złotych
III miejsce: Bon o wartości 500 zł netto na produkty Śnieżka Magnat Ceramic   500,00 złotych
 1. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zobowiązani są do odebrania nagrody w terminie 7 dni od daty poinformowania przez organizatora telefonicznie lub wiadomością tekstową sms w Biurze Obsługi Klienta w markecie „MRÓWKA” Łuków.
 2. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się po odbiór nagrody we wskazanym  terminie traci on prawo do odebrania nagrody.
 3. Warunkiem odbioru nagrody przez zwycięzcę jest przedstawienie przez klienta dowodu tożsamości, oryginałów paragonów i faktur VAT wymienionych w kuponie konkursowym oraz pokwitowanie odbioru nagrody.
 4. Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na  równowartość nagrody w pieniądzu.
 5. Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, który płaci Organizator konkursu. Na zwycięzcy nie ciążą żadne inne obowiązki podatkowe związane z otrzymaniem nagrody.
 6. Odbiór nagrody przez uczestnika konkursu wyłącza prawo uczestnika do zwrotu towarów wymienionych na paragonach i fakturach VAT wskazanych w kuponie konkursowym.
 7. Reklamacje  dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia przez organizatora konkursu przysługują jedynie uczestnikom konkursu, którzy złożyli kupony konkursowe. Reklamacje można składać  wyłącznie na piśmie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Biurze Obsługi Klienta w markecie „MRÓWKA” Łuków. Pisemna reklamacja winna zawierać : imię i nazwisko, adres do doręczeń korespondencji składającego reklamację, zwięzły opis i powód reklamacji. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

III. Dane osobowe

 1. Zgodniez art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdnia 27 kwietnia 2016 r. organizator konkursu informuję, że administratoremdanych osobowych uczestników konkursu jest organizator konkursu – spółka „BUDPOL” A. Tomczak, G.Kędzierski sp. j. z siedzibą w Łukowie adres: ul. Łapiguz 102, 21- 400 Łuków zarejestrowana w rejestrzeprzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000072963, akta rejestrowe przechowywane wSądzie Rejonowym Lublin-Wschód z/s w Świdniku VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8251422990, adres e-mail: mrowka@skleppsb.pl (dalej jako „Administrator”).
 2. Organizatorkonkursu przetwarza dane osobowe uczestników konkursu z uwagi na uzasadniony prawnyinteres, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celu organizacjikonkursu pod nazwą „Najwyższy Zakup” i ewentualnego wykorzystania danych osobowychw celu przekazania nagród lub  rozpoznaniareklamacji. Zgromadzone dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będąprzez okres do dnia 31 grudnia 2018 r.
 3. Nagrodzonyuczestnik konkursu przy odbiorze nagrody wyraża zgodę na wykorzystanie danychosobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowościzamieszkania oraz wizerunku do wykorzystania przez organizatora konkursu wcelach marketingowych w postaci publikacji wskazach danych osobowych dopublicznej wiadomości w celu ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Daneosobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Wkażdym momencie uczestnikom konkursu przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostałyone udostępnione,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny,
  6. prawodo wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingubezpośredniego,
  7.  w przypadku wyrażenia zgody marketingowejprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody do dnia jej cofnięcia,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uczestnik konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.