Polityka prywatności

Informacje ogólne
Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą serwisów internetowych „skleppsb.pl” oraz „emrowka.skleppsb.pl”, należących do:

BUDPOL A. TOMCZAK, G. KĘDZIERSKI Sp. j. ul. Łapiguz 102, 21-400 Łuków NIP: 825-14-22-990 REGON 710453380

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.

Korzystając z ww. serwisów może Pani/ Pan przekazać nam swoje dane osobowe m.in. podczas zawarcia umowy w sklepie internetowym lub poprzez mechanizmy zbierające dane do celów statystyk odwiedzin. W takim przypadku będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

Przedstawiamy stosowane przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które możemy pozyskać od Państwa, w trakcie korzystania z naszych serwisów. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności, przed skorzystaniem z usług witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem, zabezpieczyć dostęp do strony osobom niepowołanym. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet, nie jest w pełni bezpieczny, czy wolny od zaistnienia błędów. 

 „Budpol A.Tomczak, G. Kędzierski sp.j. zapewnia użytkowników swych serwisów internetowych, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Budpol A.Tomczak, G. Kędzierski sp.j. w Łukowie, łapiguz 102, 21-400 Łuków, NIP: 8251422990, REGON: 710453380, dalej: Administrator.

Inspektor ochrony danych (IOD)
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Funkcję IOD sprawuje pan Rober Mateńko.   

Kontakt z Inspektorem ochrony danych umożliwiliśmy na kilka sposobów:

 1. co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową, pod adresem e-mail: mrowka@skleppsb.pl. Forma ta umożliwi nam w sposób konkretny i przejrzysty odniesienie się do przesłanej przez Ciebie korespondencji;
 2. w przypadku gdyby kontakt e-mail był niemożliwy, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie pod nr telefonu: +48 696 494 611;
 3. drogą pocztową: Mrówka Łuków, ul. 11 listopada 21, 21-400 Łuków;
 4. bezpośrednio w Markecie Mrówka w Łukowie pod powyższym adresem w godzinach pracy marketu.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, oraz lit. f RODO między innymi w celu realizacji zawarcia umowy i wykonania umowy.  Dane mogą być także  przetwarzane celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zawarcia umowy oraz realizacji procesu reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Pani/Pana zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7 ust. 3 RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe.
Będziemy przetwarzać dane osobowe nie dłużej niż to konieczne do realizacji ww. celów, a więc:

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;
W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, dostawy towaru), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu  przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat.
Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Prawa związane z ochroną danych osobowych
Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: mrowka@skleppsb.pl  

Prosimy pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jest Pan/Pani tą osobą, za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów. W przypdaku niepodania wszystkich niezbędnych danych umowa nie będzie realizowana lub może być obarczona błędem.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia plików cookies zapisanych w pamięci komputera za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na Pani/ Pana urządzeniu. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisów internetowych.

 W celu dowiedzenia się więcej o plikach cookies prosimy zapoznać się z Regulaminem wykorzystywania plików cookies w niniejszej Polityce prywatności.

Regulamin wykorzystywania plików cookies
‘Numer IP’ oraz pliki ‘cookies’ (‘ciasteczka’)

W trakcie poruszania się Państwa po naszych witrynach, używana w komputerze przeglądarka internetowa, automatycznie przekazuje do serwera, obsługującego niniejsze witryny, niektóre dane, jak np. URL witryny internetowej, odwiedzanej przez Państwa poprzednio, czy Państwa adres IP oraz wersję przeglądarki, aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer.
Do tego celu wykorzystywane są, między innymi – pliki ‘cookies’, znaczniki internetowe  (‘Internet tags’), czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. „clickstream data”). 

Mechanizmy wykorzystania numerów IP, Cookies oraz innych, podobnych technologii, zastosowanych w naszym serwisie, mają na celu:

 • tworzenia statystyk – aby lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z serwisu, co w efekcie wpłynie na poprawienie jego struktury, mechanizmów i zawartej treści;
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika (rodzaj przeglądarki) – aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do urządzenia;
 • zapewnienie bezpieczeństwa, np. uwierzytelnienie w ramach serwisu w celach reklamowych – aby badać efektywność naszych reklam ich lepszego dopasowania do potrzeb oglądających;
 • podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik ‘cookies’, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików. W tym drugim przypadku, niektóre funkcje naszych witryn mogą nie działać poprawnie. Korzystanie z naszych serwisów, bez wyłączenia obsługi ‘cookies’ w przeglądarce, oznacza, że będą się one zapisywać w pamięci komputera.

Wyłączenie plików ‘cookies’ (‘ciasteczek’) w przeglądarce internetowej

Dla osób przekonanych, o tym że pliki ‘cookies’ naruszają ich prywatność, podajemy procedury ich wyłączania, w przypadku kilku najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

„Mozilla Firefox”

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że Osoba nie chce być śledzony w ogóle lub pozwala na  usunięcie pojedynczych „ciasteczek”, dotyczących poszczególnych witryn.

„Microsoft Internet Explorer”

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności, albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

„Google Chrome”

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami, w prawym górnym rogu przeglądarki, wybierz „Narzędzia”, a potem – „Wyczyść dane przeglądania…”. 
Oprócz możliwości czyszczenia plików ‘cookies’, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

„Opera”

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu, otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia”, i dalej – „Wyczyść historię przeglądania…”. 
Oprócz możliwości skasowania, już ustawionych plików ‘cookies’, jest tam też przycisk – „Zarządzaj ciasteczkami…”, prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

„Safari”

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę – „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje, dotyczące plików ‘cookies’.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności, w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

„Budpol A.Tomczak, G. Kędzierski sp.j.  poinformuje o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w systemach naszej Firmy.
Niniejsza ‘Polityka prywatności’ została, po raz ostatni, zaktualizowana w dniu 18.08.2018 r.