Regulamin konkursu 8 dniowego. 2019

REGULAMIN KONKURSU „NAJWYŻSZY ZAKUP” – MARKET BUDOWLANY PSB „MRÓWKA” Łuków

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest „BUDPOL” A. Tomczak, G. Kędzierski spółka jawna z siedzibą w Łukowie.
 2. Konkurs przeprowadzony będzie jedynie w należącym do organizatora Markecie Budowlanym „MRÓWKA” w Łukowie pod nazwą „Najwyższy Zakup”.
 3. Edycja konkursu „Najwyższy Zakup” odbywająca się w roku 2019 będzie trwała przez 8 dni w terminie od dnia 02.12.2019 do dnia 07.12.2019 do godz.15:00.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminu przeprowadzenia konkursu, opóźnienia terminu rozpoczęcia lub zakończenia edycji konkursu.
 5. Regulamin konkursu obowiązuje w okresie trwania niniejszego konkursu i dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta Marketu „MRÓWKA” w Łukowie.
 6. Organizator i uczestnicy konkursu związani są jedynie postanowieniami niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujący przepisami prawa, a treści zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.      

II.  Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich, które nie dokonują zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz osoby związane z organizatorem jakąkolwiek umową o współpracy lub inną umową cywilnoprawną oraz ich osoby bliskie.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny, a klienci, którzy wyrażą wolę udziału w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia na kuponie konkursowym o zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Uczestnik konkursu składając własnoręczny podpis na kuponie konkursowym potwierdza wolę uczestnictwa w konkursie, potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, potwierdza, że regulamin zaakceptował oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu na warunkach wskazanych w regulaminie.
 4. Uczestnik konkursu, który dokonuje zakupu towarów oferowanych w markecie „MRÓWKA” Łuków w czasie trwania niniejszego konkursu ma prawo na podstawie paragonów lub faktur VAT zsumować wartość zakupionych towarów. Uczestnik konkursu wypełnia kupon konkursowy opublikowany w gazetce promocyjnej, wpisując poszczególne należności zapłacone za towar wraz z numerami paragonów lub faktur VAT oraz łączną sumę zapłaconych w okresie trwania konkursu należności.
 5. Kupon należy wypełnić wyraźnie i czytelnie. W kuponie konkursowym należy wpisać imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Po wypełnieniu kuponu uczestnik konkursu czytelnym podpisem składa oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, w tym wyrażeniu zgody przez uczestnika konkursu do przetwarzania danych osobowych uczestnik składa kupon konkursowy w urnie konkursowej wystawionej w Markecie Budowlanym „MRÓWKA” w Łukowie.
 6. Po zakończeniu konkursu o godzinie 15.00 w dniu 07.12.2019 r. organizator konkursu dokona sprawdzenia zgodności złożonych przez uczestników kuponów z niniejszym regulaminem i systemem sprzedażowym i wyłoni zwycięzcę konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo na każdym etapie konkursu do wykluczenia z konkursu uczestników, którzy nie złożyli pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych lub w jakikolwiek sposób naruszyli niniejszy regulamin.
 7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w dniu 07.12.2019 r. podczas Festynu z okazji Urodzin Marketu Mrówka Łuków o godz. 16.00. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas festynu oraz dodatkowo powiadomiony przez organizatora telefonicznie na podany w kuponie konkursowym numer telefonu.
 8. W konkursie zwycięży klient, który w okresie trwania konkursu dokonał zakupów towarów oferowanych w markecie „MRÓWKA” Łuków na najwyższą łączną wartość oraz złożył prawidłowo wypełniony kupon. Nagroda rzeczowa przysługuje trzem uczestnikom konkursu, w kolejności od najwyższej wartości dokonanych zakupów.
 9. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe:

Nazwa nagrody

Cena rynkowa nagrody rzeczowej

I miejsce: Komplet 3 walizek firmy Ochnik kolor żółty

1139,00 złotych

II miejsce: Expres do kawy DeLonghi Distina ECI341.BK

600,00 złotych

III miejsce: Myjka Tryton TM18165 1800W

500,00 złotych

 

 1. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zobowiązani są do odebrania nagrody w Biurze Obsługi Klienta w markecie „MRÓWKA” Łuków w terminie 7 dni od daty poinformowania przez organizatora telefonicznie lub wiadomością tekstową sms.
 2. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się po odbiór nagrody we wskazanym terminie traci on prawo do odebrania nagrody.
 3. Warunkiem odbioru nagrody przez zwycięzcę jest przedstawienie przez klienta dowodu tożsamości, oryginałów paragonów i faktur VAT wymienionych w kuponie konkursowym oraz pokwitowanie odbioru nagrody.
 4. Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na równowartość nagrody w pieniądzu.
 5. Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, który płaci Organizator konkursu. Na zwycięzcy nie ciążą żadne inne obowiązki podatkowe związane z otrzymaniem nagrody.
 6. Odbiór nagrody przez uczestnika konkursu wyłącza prawo uczestnika do zwrotu towarów wymienionych na paragonach i fakturach VAT wskazanych w kuponie konkursowym.
 7. Reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia przez organizatora konkursu przysługują jedynie uczestnikom konkursu, którzy złożyli kupony konkursowe. Reklamacje można składać wyłącznie na piśmie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Biurze Obsługi Klienta w markecie „MRÓWKA” Łuków. Pisemna reklamacja winna zawierać: imię i nazwisko, adres do doręczeń korespondencji składającego reklamację, zwięzły opis i powód reklamacji. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

III. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. organizator konkursu informuję, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator konkursu – spółka „BUDPOL” A. Tomczak, G. Kędzierski sp. j. z siedzibą w Łukowie adres: ul. Łapiguz 102, 21- 400 Łuków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000072963, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8251422990, adres e-mail: mrowka@skleppsb.pl (dalej jako „Administrator”).
 2. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe uczestników konkursu z uwagi na uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celu organizacji konkursu pod nazwą „Najwyższy Zakup” i ewentualnego wykorzystania danych osobowych w celu przekazania nagród lub rozpoznania reklamacji. Zgromadzone dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą przez okres do dnia 31 grudnia 2019 r.
 3. Nagrodzony uczestnik konkursu przy odbiorze nagrody wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz wizerunku do wykorzystania przez organizatora konkursu w celach marketingowych w postaci publikacji wskazach danych osobowych do publicznej wiadomości w celu ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. W każdym momencie uczestnikom konkursu przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego,
  • w przypadku wyrażenia zgody marketingowej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody do dnia jej cofnięcia,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uczestnik konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.

Regulamin konkursu godzinowego „Najwyższy paragon” 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU „NAJWYŻSZY PARAGON” – MARKET  BUDOWLANY  „MRÓWKA”  Łuków

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu jest „BUDPOL” A. Tomczak, G. Kędzierski spółka jawna z siedzibą w Łukowie.
 2. Konkurs przeprowadzony będzie jedynie w należącym do organizatora Markecie Budowlanym „MRÓWKA” w Łukowie pod nazwą „ Najwyższy Paragon”.
 3. Edycja konkursu „ Najwyższy Paragon” odbywająca się w roku 2019 będzie trwała przez 7 godzin w terminie od dnia 07.12.2019 do dnia 07.12.2019 do godz.09:00 do 16;00.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminu przeprowadzenia konkursu, opóźnienia terminu rozpoczęcia lub zakończenia edycji konkursu.
 5. Regulamin konkursu obowiązuje w okresie trwania niniejszego konkursu i dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta Marketu „MRÓWKA” w Łukowie.
 6. Organizator i uczestnicy konkursu związani są jedynie  postanowieniami niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujący przepisami prawa, a treści zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.      

II. Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich, które nie dokonują zakupów w ramach prowadzonej działalności
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz osoby związane z organizatorem jakąkolwiek umową o współpracy lub inną umową cywilnoprawną oraz ich osoby bliskie.  
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny, a klienci, którzy wyrażą wolę udziału w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia na kuponie konkursowym o zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Uczestnik konkursu składając własnoręczny podpis na kuponie konkursowym potwierdza wolę uczestnictwa w konkursie, potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, potwierdza, że regulamin zaakceptował oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu na warunkach wskazanych w regulaminie.
 4. Uczestnik konkursu, który dokonuje zakupu towarów oferowanych w markecie „MRÓWKA” Łuków w czasie trwania niniejszego konkursu ma prawo na podstawie paragonów lub faktur VAT zsumować wartość zakupionych towarów w czasie trwania poszczególnej Edycji konkursu.
 5. Uczestnik konkursu zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie do punktu obsługi klienta, pracownik Marketu Mrówka wpisze uczestnika na listę godzinowych zgłoszeń (zakupów), dane jakie będą potrzebne do zgłoszenia to Imię Nazwisko Numer telefonu oraz poszczególne należności zapłacone za towar wraz z numerami paragonów lub faktur VAT oraz łączną sumę zapłaconych w okresie trwania konkursu  należności.
 6. Po zgłoszeniu uczestnik konkursu czytelnym podpisem składa oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, w tym wyrażeniu zgody przez uczestnika konkursu do przetwarzania danych osobowych.
 7. Po zakończeniu każdej Edycji w dniu 07.12.2019 r. organizator konkursu dokona sprawdzenia zgodności złożonych przez uczestników zgłoszeń z niniejszym regulaminem i systemem sprzedażowym i wyłoni zwycięzcę konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo na każdym etapie konkursu do wykluczenia z konkursu uczestników, którzy nie złożyli pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych lub w jakikolwiek sposób naruszyli niniejszy regulamin.
 8. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w dniu 07.12.2019 r. po każdej Edycji Konkursu „Najwyższy Paragon” z okazji Urodzin Marketu Mrówka Łuków. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas festynu oraz dodatkowo powiadomiony przez organizatora telefonicznie na podany w zgłoszeniu konkursowym numer telefonu.
 9. W konkursie zwycięży klient, który w okresie wybranej „Edycji trwania konkursu” dokonał zakupów towarów oferowanych w markecie „MRÓWKA” Łuków na najwyższą łączną wartość oraz zgłosi swoje dane w wybranej Edycji . Nagroda rzeczowa przysługuje jednemu uczestnikowi konkursu, w kolejności od najwyższej wartości dokonanych zakupów.
 10. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe:

Nr. i godziny trwania edycji konkursu w dniu 07.12.2019

Przeznaczona nagroda do edycji

Cena rynkowa nagrody rzeczowej

Edycja nr 1 (09:00 – 10:00)

Żelazko Lafe LAF02B i Toster Lafe TEZ002

140,00 zł

Edycja nr 2 (10:00 – 11:00)

Garnki Ambition Berry

150,00 zł

Edycja nr 3 (11:00 – 12:00)

Odkurzacz Nilfisk  Buddy II 18T

250,00 zł

Edycja nr 4 (12:00 – 13:00)

Multicooker Tefal RK705138 12w1

300,00 zł

Edycja nr 5 (13:00 – 14:00)

Kuchenka Mikrofalowa Sharp R-270s

270,00 zł

Edycja nr 6 (14:00 – 15:00)

Szlifierka Makita GA5030r

215,00 zł

Edycja nr 7 (15:00 – 16:00)

Sokowirówka eje 401

160,00 zł

 1. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zobowiązani są do odebrania nagrody w Biurze Obsługi Klienta w markecie „MRÓWKA” Łuków w terminie 7 dni od daty poinformowania przez organizatora telefonicznie lub wiadomością tekstową sms.
 2. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się po odbiór nagrody we wskazanym terminie traci on prawo do odebrania nagrody.
 3. Warunkiem odbioru nagrody przez zwycięzcę jest przedstawienie przez klienta dowodu tożsamości, oryginałów paragonów i faktur VAT wymienionych w edycji konkursowej oraz pokwitowanie odbioru nagrody.
 4. Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na równowartość nagrody w pieniądzu.
 5. Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, który płaci Organizator konkursu. Na zwycięzcy nie ciążą żadne inne obowiązki podatkowe związane z otrzymaniem nagrody.
 6. Odbiór nagrody przez uczestnika konkursu wyłącza prawo uczestnika do zwrotu towarów wymienionych na paragonach i fakturach VAT wskazanych w kuponie konkursowym.
 7. Reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia przez organizatora konkursu przysługują jedynie uczestnikom konkursu, którzy złożyli kupony konkursowe. Reklamacje można składać  wyłącznie na piśmie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Biurze Obsługi Klienta w markecie „MRÓWKA” Łuków. Pisemna reklamacja winna zawierać : imię i nazwisko, adres do doręczeń korespondencji składającego reklamację, zwięzły opis i powód reklamacji. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

III. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. organizator konkursu informuję, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator konkursu – spółka „BUDPOL” A. Tomczak, G. Kędzierski sp. j. z siedzibą w Łukowie adres: ul. Łapiguz 102, 21- 400 Łuków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000072963, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8251422990, adres e-mail: mrowka@skleppsb.pl (dalej jako „Administrator”).
 2. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe uczestników konkursu z uwagi na uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celu organizacji konkursu pod nazwą „ Najwyższy Paragon ” i ewentualnego wykorzystania danych osobowych w celu przekazania nagród lub rozpoznania reklamacji. Zgromadzone dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą przez okres do dnia 31 grudnia 2019 r.
 3. Nagrodzony uczestnik konkursu przy odbiorze nagrody wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz wizerunku do wykorzystania przez organizatora konkursu w celach marketingowych w postaci publikacji wskazach danych osobowych do publicznej wiadomości w celu ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. W każdym momencie uczestnikom konkursu przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego,
  • w przypadku wyrażenia zgody marketingowej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody do dnia jej cofnięcia,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uczestnik konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.